Usona Esperantisto № 2017:1

Korespondi deziras

[figure]

Se vi interesiĝas pri korespondado kun japanoj, bonvolu turni vin al Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto. Skribante al ni korespondo-peton, por faciligi nian laboron bonvolu aldoni vian aĝon, sekson, profesion, interesojn kaj viajn preferojn.
Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, Tokio, 162-0042 Japanujo